Rosen Hotels & Resorts
Open Enrollment starts November 1 and ends November 30.
Your quick guide to Open Enrollment

Open Enrollment

The Top 5 Things to Know

   1. The RosenCare® health network will change from AdventHealth to Orlando Health and Evolutions as of January 1, 2022. NEW! Nemours Children’s Health and HCA Healthcare will also be a part of the RosenCare® network. Fortunately, many of our specialists will continue to be a part of the new network; however, if you have a specialist who will not be covered, the Rosen Medical Center will assist you with the transition to a new provider.
   2. WebTPA will be your new customer service plan administrator for the RosenCare® health plan. Members will receive a new RosenCare® health plan ID card at the end of December from WebTPA.
   3. Starting in 2022, new hospital admission copays will no longer be paid by payroll deduction. Members will pay the hospital directly using an interest-free payment plan.
   4. There are new rates for Delta Dental HMO. Please click here to view.
   5. NEW! The Rosen Medical Center has partnered with Crucialist to offer free telehealth care to health plan members for after-hours medical concerns. Click here to learn more.


Rosen Care

Click here for more information about RosenCare ® and to search the new network directory.Two Options to Complete Open Enrollment

   1. Online: Kronos Self-Service.
   2. In-person: Human Resources and Benefits specialists will visit each property. Schedule

Need help? One-on-one consultation with the Benefits team will be offered weekly via WebEx sessions. Schedule here


What if I don’t want to make a change to my benefits?

Complete Open Enrollment in Kronos to review your benefits and ensure you have the coverage you need for 2022. If you do nothing, your benefits will roll over.


There are 3 options to complete enrollment for Allstate and Lincoln.


Our Benefit Plans:

Click to learn more about your benefits.

Frequently Asked Questions - click here.

LA INSCRIPCIÓN ABIERTA COMIENZA EL 1 DE NOVIEMBRE Y TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE.
Su guía rápida para la inscripción abierta

Inscripción abierta

Las 5 cosas más importantes que debe saber

   1. La red de salud RosenCare® cambiara de AdventHealth a Orlando Health y Evolutions a partir del 1/1/2022. ¡NUEVO! Nemours Children’s Health y HCA Healthcare también formaran parte de la red RosenCare®. Afortunadamente, muchos de nuestros especialistas seguirán formando parta de la nueva red; sin embargo, si tiene un especialista que no estará cubierto, Rosen Medical Center lo ayudará con la transición a un nuevo proveedor.
   2. WebTPA sera el nuevo administrador del plan y el contacto de servicio de atención al cliente para el plan de salud RosenCare®. Los miembros del plan de salud recibirán una nueva tarjeta de identificación de RosenCare® a finales de diciembre a través WebTPA.
   3. A partir del 2022, los copagos de las nuevas admisiones hospitalarias dejaran de pagarse mediante la nómina de Rosen Hotels & Resorts. Los afiliados pagaran directamente al hospital mediante un plan de pago sin intereses.
   4. Hay nuevas tarifas para Delta Dental HMO. Haga clic aquí para verlas.
   5. ¡NUEVO! El Centro médico de Rosen se ha asociado con Crucialist para ofrecer atención de telesalud GRATUITA a los miembros del plan de salud para problemas médicos fuera del horario de atención. Haga clic aquí para obtener más información


Rosen Care

Haga clic aquí para obtener más información sobre RosenCare ® y para buscar en el nuevo directorio de la red.Hay dos opciones para la inscripción:

   En linea: Kronos Self-Service
   En persona: Representantes de Recursos Humanos y especialistas de beneficios visitarán cada propiedad. Itinerario
   ¿Necesita ayuda? Se ofrecerán consultas personalizadas con el equipo de beneficios semanalmente a través de WebEx sessions.

¿Qué pasa si no quiero hacer ningún cambio en mis beneficios?

Complete la inscripción abierta en Kronos para revisar sus beneficios y asegurarse de tener la cobertura que necesita para el 2022. Si no hace nada, sus beneficios se transferirán.

Hay 3 opciones para completar la inscripción para Allstate y Lincoln.

   1. Programe una cita telefónica con un especialista en inscripciones bilingüe. Haga clic aquí para programar su cita.
   2. Visite a un registrador en persona durante una de las fechas de inscripción abierta en su propiedad.
   3. Visite https://allstate.benselect.com/rosen para autoinscribirse.

Nuestros Planes de Beneficios:

Haga clic para obtener más información sobre sus beneficios.

Preguntas Frecuentes – haga clic aqui.

Enskripsyon Jeneral pou Asirans ap kòmanse 1er Novanm lap fini 30 Novanm
Gid rapid pou Enskripsyon jeneral

Enskripsyon Jeneral Pou Asirans

5 Bagay Enpòtan ou Dwe Konnen :

   1. Rezo asirans sante RosenCare® ya pral chanje. Kòmanse 1er janvye 2022 nap kite AdventHealth (Florida Hospital) pou nou ale nan Orlando Health and Evolutions (Orlando Regional). Erezman, anpil nan espesyalis nou yo ap kontinye fè pati rezo nouvo a ; Sepandan, si ou gen yon espesyalis ki pa pral kouvri, rosen Medical Center a ap ede ou ak tranzisyon an nan yon nouvo doktè
   2. WebTPA se nouvo administratè kap jere Asirans RosenCare® ya, se li menm pou pasyan yo rele lè yo genyen kesyon. Nan fen mwa Desanm nan, tout anplwaye ki nan asirans la ap resevwa yon nouvo kat asirans.
   3. Kòmanse ane 2022 ya nou pap pran lajan nouvo frè admisyon lopital la nan chèk anplwaye yo ankò lè yo entène. Anplwaye ki nan asirans la ap peye lopital la direkteman. Yap itilize plan peman san enterè lopital la ofri paysan yo pou yo kapab peye copay ya
   4. Pri asirans Delta Dental yo chanje. Silvouplè, klike la pou w sa wè pri yo
   5. NOUVO! Rosen Medical Center ya asosye avèk Crucialist pou ofri w laswenyaj gratis nan videyo pou manm plan sante yo lè Sant Medikal la fèmen san w pa bezwen ale nan sal dijans. Klike la pou plis enfòmasyon.


Rosen Care

Klike isit pou RosenCare® e pou cheche tout nouvo lis ki nan rezo aGenyen 2 Fason ou Kapab fè Enskripsyon Jeneral la

   1. Nan entènèt: Kronos Self-Service
    2. Fas a fas: Anplwaye nan Biwo Resous Imèn avèk Benefis ap ale nan chak otèl. Klike la pou orè yo Ou bezwen èd? Fè randevou avèk yon anplwaye nan Depatman Benefis la nan videyo sou platfòm WebEx

E si mwen pap fè chanjman nan asirans la?

Si w pap fè chanjman, ale nan Kronos, revize enskripsyon asirans la epi gade si w genyen tout asirans wap bezwen pou ane 2022 ya. Si w pa chanje anyen, asirans la ap kontinye jan l ye ya.

Genyen 3 Fason ou kapab pran Asirans Allstate avèk Lincoln.

   1. Fè randevou avèk yon moun ki pale menm lang avèk ou. Klike la pou w sa fè randevou a.
   2. Ale nan youn nan otèl yo lè yo ouvri enskripsyon jeneral pou asirans. Men date reyinyon yo
   3. Ale nan sit entènèt sa https://allstate.benselect.com/rosen epi enskri tèt ou

Plan Benefis nou yo:

Klike sou logo sa yo pou w sa konnen benefis ou yo

Kesyon Ki Poze Souvan Klike isit Klike la.