Open Enrollment starts November 1 and ends November 30.

Open Enrollment Central

The 3 Things You Need to Know About Open Enrollment

   1. Your benefits as of the start of Open Enrollment will roll over automatically. You only need to act if you want to make changes.
   2. Health and dental rates will not increase in 2021; therefore, your weekly deduction will be the same as this year (2020).
   3. The Human Resources team will be available to assist by email, video chat, or phone.

How do I see my benefits and make changes?

To see your benefits, log in to Kronos and click on the Benefits icon, then click on “Current Benefits.” Starting November 1, click on the Open Enrollment Alert on the Kronos main page to start the process.

How do I enroll or make changes with Allstate and Lincoln?

There are two options for enrollment:

   1. Enroll online using the instructions in Kronos Self Service on the Allstate and Lincoln pages.
   2. Schedule a phone appointment with a bilingual enrollment specialist. Click here to schedule your appointment.

Our Benefit Plans:


How can I get help?

The Human Resources Department is available to assist you by e-mail, phone or video chat.


You can attend a one-on-one chat by video or call-in with the Benefits Team. These sessions are optional and available every Monday and Wednesday throughout Open Enrollment starting November 4. Registration is not required. Simply click on the day and time below to join at any time during the hour-long session.

English, Spanish and Kreyol assistance will be available.

Feria virtual de salud, beneficios y seguridad noviembre 15 al 30

Inscripción abierta de beneficios

Las 3 cosas que necesita saber sobre la inscripción abierta

   1. Sus beneficios a partir del comienzo de la inscripción abierta se transferirán automáticamente. Solo debe tomar acción si desea realizar cambios.
   2. Las tarifas de salud y dentales no aumentarán en 2021; por lo tanto, su deducción semanal será la misma que la de este año (2020).
   3. El equipo de Recursos Humanos estará disponible para ayudar por correo electrónico, video chat o teléfono.

¿Como veo mis beneficios y hago cambios?

Para ver sus beneficios, inicie sesión en Kronos y haga clic en el icono de beneficios, luego haga clic en beneficios actuales “Current Benefits.” A partir del 1ro de noviembre, haga clic en la alerta de inscripción abierta en la página principal de Kronos para iniciar el proceso.

¿Cómo me inscribo o hago cambios con Allstate y Lincoln?

Hay dos opciones para la inscripción:

   1. Inscríbase en línea usando las instrucciones de Kronos Self Service en las páginas de Allstate y Lincoln.
   2. Programe una cita telefónica con un especialista en inscripciones bilingüe. Haga clic aquí para programar su cita.

Nuestros planes de beneficios:


¿Como puedo conseguir ayuda?

El departamento de recursos humanos está disponible para ayudarle por correo electrónico, teléfono o video llamada.


Puede asistir a una conversación individual por video o llamada con el equipo de beneficios. Estas sesiones son opcionales y están disponibles todos los lunes y miércoles durante la inscripción abierta empezando el 4 de noviembre. No se requiere inscripción. Simplemente haga clic en el día y la hora a continuación para unirse en cualquier momento durante la sesión de una hora.

Habrá asistencia disponible en ingles, español y kreyol.

Virtual Health, Benefits and Safety Fair 15 Novanm –30 Novanm

Sant Enskripsyon pou Benefis

3 Bagay sa yo ou bezwen konnen Sou Peryòd Enskripsyon Lib Asirans

   1. Benefis ou genyen nan komansman peryòd ensripsyon an ap kontinye otomatikman lòt ane . Ou pa bezwen fè anyen si ou pap fè chanjman.
   2. Prim asirans sante a ak dan an pap monte nan 2021; Pou tèt sa, dediksyon chak semèn ou yo pral menm jan li te ye avan an nan (2020).
   3. Ekip Resous Imèn nan pral disponib pa imèl, videyo chat, oswa telefòn.

Kouman pou mwen wè benefis mwen yo e fè chanjman?

Pou wè benefis ou yo, konekte nan Kronos epi klike sou ikòn Benefis, epi klike sou "Benefis Kouran." Apati 1ye novanm, klike sou Open Alert Enrollment nan paj prensipal Kronos pou kòmanse pwosesis la

Kouman pou mwen enskri oswa fè chanjman ak Allstate ak Lincoln?

Gen 2 opsyon pou enskripsyon:

   1. Al sou entènèt nan paj Allstate ak Lincoln yo. Al sou Kronos pou w ka enskri pou tèt ou
   2. Mete yon randevou nan telefòn ak yon espesyalis enskripsyon an kreyòl Klike la pou pran randevou ou.

Kesyon moun yo poze souvan


Kouman mwen ka jwenn èd?

Depatman Resous Imèn la pou ede ou pa: Imèl, telefòn oswa videyo chat.


Ou ka patisipe nan yon videyo chat ou men ak yon moun n nan resous Imèn oswa rele. Sesyon sa yo disponib chak Lendi ak Mèkredi pandan tout Enskripsyon ap ouvri apati 4 novanm. Enskripsyon yo pa obligatwa. Senpleman klike sou jou ak lè ki anba a pou rantre nan nenpòt ki lè pandan lè sesyon yo.

Asistans anglè, Panyòl ak Kreyol ap disponib pou tout moun.